Privacy Statement

Dit zijn de Algemene Gebruikersvoorwaarden voor het Loopbaanplein.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Het Loopbaanplein , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die Het Loopbaanplein bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Het Loopbaanplein
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot Het Loopbaanplein, dan wel tot zijn Loopbaanplein account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op Het Loopbaanplein geplaatste Profielen, Vacatures, Freelance-opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Het Loopbaanplein heeft geregistreerd.
 6. Het Loopbaanplein: initiatief van Sociale Partners in de branche Drogisterijen; mogelijk gemaakt door Stichting DID.
 7. Het Loopbaanplein-account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op Het Loopbaanplein waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 8. Online Test(s): de door Het Loopbaanplein aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van Het Loopbaanplein kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 9. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van Het Loopbaanplein toegankelijke gedeelte van Het Loopbaanplein.
 10. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 11. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 12. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 13. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van Het Loopbaanplein op Het Loopbaanplein geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 14. Site: de internetsite van Het Loopbaanplein te bereiken via domein www.loopbaanpleindrogisterijen.nl, alsmede alle andere internetsites van Het Loopbaanplein bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 15. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Het Loopbaanplein, dan wel tot de Mijn Loopbaanplein-account.
 16. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Het Loopbaanplein tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van Het Loopbaanplein.nl door (Geregistreerde) Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Het Loopbaanplein zijn de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing, zulks met uitzondering van deel II van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, welk deel alleen geldt ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers.
 2. Door zich toegang te verschaffen tot Het Loopbaanplein, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot Het Loopbaanplein zich eveneens aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden zal onderwerpen.
 4. Het Loopbaanplein heeft het recht deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Geregistreerde Gebruikers door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van Het Loopbaanplein voortzet nadat de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de Gebruiker de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard.
 5. De meest actuele Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op Het Loopbaanplein.

Artikel 3 Het Loopbaanplein

Het Loopbaanplein is een online loopbaanplatform voor iedereen die werkzaam is of was in de branches drogisterijen en actief aan de slag wil met zijn loopbaan en bereid is hierin te investeren.

Artikel 4 Gebruiksrecht Gebruikers

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot Het Loopbaanplein verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Site en/of diensten van Het Loopbaanplein.
 2. Het Loopbaanplein verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Gebruikersvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op Het Loopbaanplein ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik is gericht op het leggen van individueel contact met andere Gebruikers, het op Het Loopbaanplein oprichten van Gemeenschappen van Gebruikers en/of het vervullen van een concrete Vacature en/of Freelance-opdracht.
 3. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.
 4. Elk gebruik van Het Loopbaanplein en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico.
 5. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke Gebruiker mag worden verwacht.

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik Site Het Loopbaanplein

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Het Loopbaanplein of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in artikel 4 lid 2 omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Het Loopbaanplein of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen of dienaangaande enig ander recht uit te oefenen dan in artikel 4 lid 2 omschreven.
 3. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op Het Loopbaanplein geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers en/of Opdrachtgevers door middel van enig elektronisch communicatiemiddel ('spammen').
 4. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site en/of het netwerk van Het Loopbaanplein te verstoren, dan wel te gebruiken voor:
  1. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van Het Loopbaanplein en/of een derde (waaronder Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Het Loopbaanplein);
  2. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als kwetsend kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal), zulks ter beoordeling van Het Loopbaanplein;
  3. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als gewelddadig of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van Het Loopbaanplein;
  4. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van Het Loopbaanplein;
  5. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen;
  6. het werven van (betalende) leden, deelnemers aan spelen en/of klanten, zulks in de ruimste zin des woords;
  7. het op enigerlei wijze oproepen van andere Gebruikers, Opdrachtgevers of derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van anderen (waaronder Gebruikers en Opdrachtgevers van Het Loopbaanplein);
  8. het plegen van illegale aangelegenheden en/of doeleinden;
  9. het maken van inbreuk op de privacy van Het Loopbaanplein en haar Gebruikers
  10. het plaatsen van een Profiel met als doel klanten te werven voor het verrichten van arbeidsbemiddelings- en/of werving- en selectiediensten.
 5. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van Het Loopbaanplein te hinderen in het gebruik van de diensten en/of Site van Het Loopbaanplein, dan wel aan Het Loopbaanplein, haar Gebruikers schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
  1. het achterhouden van informatie die relevant is voor andere Gebruikers van Het Loopbaanplein
  2. het schenden van de veiligheid of beveiliging van Het Loopbaanplein, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;
  3. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op Het Loopbaanplein geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords;
  4. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
  5. het inloggen op een Het Loopbaanplein account of server waartoe de Gebruiker niet is bevoegd;
  6. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Het Loopbaanplein ten behoeve van haar Site samengestelde HTML codes.

Artikel 6 Controle op gebruik

 1. Om de kwaliteit van haar Site en/of diensten zo goed mogelijk te waarborgen worden er regelmatig steekproeven uitgevoerd ten aanzien van de op Het Loopbaanplein door haar Gebruikers Gegevens en Bestanden.
 2. Het Loopbaanplein laat de hiervoor genoemde steekproeven uitvoeren door één of meerdere door haar geselecteerde derden waartoe deze derden toegang krijgen tot de op Het Loopbaanplein geplaatste Gegevens en Bestanden. De Gebruiker erkent door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op Het Loopbaanplein expliciet hiermee in te stemmen. Het Loopbaanplein zal de door haar ingeschakelde derden verplichten zorgvuldig met de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden om te gaan.

Artikel 7 Geheimhouding

Elke Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van Het Loopbaanplein en haar Gebruikers. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door Het Loopbaanplein, haar Gebruikers op Het Loopbaanplein zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers van Het Loopbaanplein.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden

 1. Het Loopbaanplein heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het Loopbaanplein bevat echter Gegevens en Bestanden die afkomstig zijn van haar Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden en Het Loopbaanplein is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door Het Loopbaanplein op de Site zijn geplaatst. Plaatsing door Gebruikers van Gegevens en Bestanden op Het Loopbaanplein betekent niet dat Het Loopbaanplein achter de inhoud van deze Gegevens en Bestanden staat. Het Loopbaanplein heeft geen verplichting de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden vóór plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van Het Loopbaanplein zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat Het Loopbaanplein ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 9 Online Tests

 1. Het Loopbaanplein heeft een reeks Online Tests ontwikkeld/laten ontwikkelen voor uiteenlopende toepassingen, die op Het Loopbaanplein door de Gebruiker en/of de Opdrachtgever van Het Loopbaanplein kunnen worden uitgevoerd.
 2. Ingeval van deelname aan een Test wordt de Gebruiker verzocht vragen te beantwoorden. Aan de hand van de door de Gebruiker ingevoerde informatie en gegevens wordt een score berekend, welke score wordt vertaald in een rapportage.
 3. Het Loopbaanplein spant zich ertoe in te bewerkstelligen dat de door haar aangeboden Tests inhoudelijk voldoen aan de actuele stand van de (psychologische) wetenschap en techniek.
 4. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van de aangeboden Test(s) verplicht hij zich tot naleving van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de aanwijzingen die Het Loopbaanplein terzake op haar Site geeft. De Gebruiker erkent dat het voor de kwaliteit van de Test en de testresultaten van belang is in welke context en onder welke omstandigheden zij wordt uitgevoerd en/of gebruikt.
 5. Het staat Het Loopbaanplein vrij de door haar aangeboden Tests op elk gewenst moment om haar moverende redenen (bijvoorbeeld met het oog op ontwikkelingen in de psychologische wetenschap) aan te passen, (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen, zulks zonder hiermee op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 6. De Gebruiker van de Test(s) kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de met behulp van de Tests verkregen resultaten en uitkomsten. Aan deze resultaten en uitkomsten mag daarnaast geen enkele inhoudelijke betekenis worden toegekend, ongeacht of de Test al dan niet volledig correct is uitgevoerd.
 7. Het Loopbaanplein is ten aanzien van de inhoud van de door haar aangeboden Tests en de testresultaten nimmer aansprakelijk. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de met behulp van de door Het Loopbaanplein aangeboden Tests verkregen resultaten en de gevolgen daarvan. Daarnaast draagt de Gebruiker zelf de verantwoordelijkheid voor de inzet van zijn testresultaten voor een bepaald doel en de wijze waarop hij deze resultaten interpreteert.
 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan de met de door Het Loopbaanplein aangeboden Tests verkregen resultaten te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder bronvermelding (Het Loopbaanplein).
 9. Het Loopbaanplein neemt de door haar aangeboden Tests af bij één of meerdere leveranciers. Voor de uitvoering van de Tests en het berekenen van de scores en testresultaten wordt een link gelegd naar de Site van de desbetreffende leverancier. Daarnaast worden de testresultaten ook binnen het systeem van deze leverancier verwerkt waarbij Het Loopbaanplein haar leveranciers verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De Gebruiker erkent door gebruik te maken van de aangeboden Tests expliciet in te stemmen met het vorengaande.
 10. Door gebruik te maken van de door Het Loopbaanplein aangeboden Tests geeft de Gebruiker Het Loopbaanplein en haar leverancier(s) toestemming kopieën van de door de Gebruiker ingevoerde data en de met behulp van de Tests geaggregeerde gegevens te bewaren. Daarnaast geeft de Gebruiker door gebruik te maken van de door Het Loopbaanplein aangeboden Tests toestemming om kopieën van de door de Gebruiker ingevoerde data en de met behulp van de Tests geaggregeerde gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en/of de ontwikkeling en kwaliteit van (de dienstverlening van) Het Loopbaanplein.

Artikel 10 Toegang site, storingen en onderbrekingen

 1. Het Loopbaanplein kan niet garanderen dat haar Site en diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar diensten. Daarnaast is Het Loopbaanplein niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Gebruiker, dan wel derden.
 2. Het Loopbaanplein zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal Het Loopbaanplein terzake vrijwaren.
 4. Het Loopbaanplein is gerechtigd haar Site en/of diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 11 Contacten Opdrachtgevers en Gebruikers

 1. Het Loopbaanplein tracht met behulp van haar Site Gebruikers en Opdrachtgevers met elkaar en onderling in contact te brengen. Het Loopbaanplein kan niet garanderen dat haar Opdrachtgevers en/of Gebruikers bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of diensten van Het Loopbaanplein onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers en/of (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers onderling leidt, is Het Loopbaanplein daarbij nimmer als partij betrokken.
 2. Het Loopbaanplein is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers en/of (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door Het Loopbaanplein uitgevoerde matches en/of door Het Loopbaanplein aangeboden Online Tests (inclusief de testresultaten). Daarnaast is Het Loopbaanplein nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van haar (Gemeenschappen van) Gebruikers en/of Opdrachtgevers.

Artikel 12 Gebruik (overige) Gebruikers

 1. Het Loopbaanplein spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Het Loopbaanplein kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is Het Loopbaanplein op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van haar Gebruikers van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, overige door Het Loopbaanplein gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet-en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).
 3. Wanneer de door de Gebruiker op Het Loopbaanplein geplaatste Gegevens en Bestanden door derden (waaronder Gebruikers van Het Loopbaanplein) worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan Het Loopbaanplein om hier namens de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van Het Loopbaanplein aanleiding toe is.

Artikel 13 Verwijzingen en links

Het Loopbaanplein bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden (daaronder tevens haar Gebruikers en Leveranciers begrepen). Het Loopbaanplein is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites.

Artikel 14 Virusprotectie

 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op Het Loopbaanplein verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Site en diensten van Het Loopbaanplein te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.
 3. Het Loopbaanplein is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Het Loopbaanplein genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Het Loopbaanplein is evenmin aansprakelijk indien haar Site wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site en diensten van Het Loopbaanplein (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van haar Gebruikers in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 15 Inbreuk intellectueel eigendom

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat Het Loopbaanplein Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van Het Loopbaanplein en/of haar Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden dan wel op Het Loopbaanplein is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op Het Loopbaanplein geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door Het Loopbaanplein en haar Gebruikers Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 16 Intellectueel eigendom Gebruiker

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op Het Loopbaanplein niet over op Het Loopbaanplein.
 2. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden aanvaardt de Gebruiker het risico dat een derde (waaronder Gebruikers en Opdrachtgevers van Het Loopbaanplein) deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruiken en/of misbruiken, zulks zonder dat Het Loopbaanplein daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Het Loopbaanplein is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Site en/of diensten.
 2. Indien en voor zover Het Loopbaanplein toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.
 3. Aansprakelijkheid van Het Loopbaanplein voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Het Loopbaanplein zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 18 Vrijwaring vorderingen derden

De Gebruiker vrijwaart Het Loopbaanplein volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder Gebruikers Het Loopbaanplein) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem op Het Loopbaanplein geplaatste Gegevens en Bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 19 Naleven Gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Het Loopbaanplein alsdan terzake vrijwaren.
 2. Het Loopbaanplein is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere (Gemeenschappen van) Gebruikers terzake te informeren, de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen en/of zijn Loopbaanplein-account op te heffen, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van Het Loopbaanplein en/of het aanmaken van een nieuw Loopbaanplein-account onmogelijk wordt. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van Het Loopbaanplein om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Het Loopbaanplein zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Op deze Algemene gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

II. REGISTRATIE EN PLAATSEN PROFIEL

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die zich bij Het Loopbaanplein registreert en/of een Profiel aanmaakt. Dit deel is nadrukkelijk niet van toepassing op eventuele Opdrachtgevers van Het Loopbaanplein.

Artikel 21 Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van (de diensten van) Het Loopbaanplein dient de Gebruiker zich te registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een Loopbaanplein-account dient aan te maken zoals beschreven op Het Loopbaanplein. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een Gebruikersnaam en Toegangscode aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn persoonlijke Het Loopbaanplein-account.
 2. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.
 3. Het staat Het Loopbaanplein vrij de registratie van een Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Loopbaanplein-account aangemaakt.
 4. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker-indien mogelijk binnen één werkdag - een bevestiging per e-mail van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode. De Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn Gebruikersnaam en Toegangscode en deze geheim te houden.
 5. Elke Gebruiker mag maximaal één Loopbaanplein-account (laten) aanmaken.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Toegangscode en/of Loopbaanplein-account, al dan niet tegen betaling, over te dragen.
 7. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Het Loopbaanplein terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode.
 8. Het Loopbaanplein is bevoegd haar Gebruikers om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Toegangscode aan te maken.

Artikel 22 Plaatsen Profiel

Elke Gebruiker kan binnen zijn Loopbaanplein-account een Profiel aanmaken waarin hij onder meer gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities kan opnemen. Tevens kan hij binnen zijn Profiel een curriculum vitae opmaken en overige Gegevens en Bestanden toevoegen. Daarnaast kan hij aan zijn Profiel de testresultaten toevoegen van de door hem online gedane Tests die Het Loopbaanplein aanbiedt.

Artikel 23 Gebruik Profiel

 1. Het Profiel van de Gebruiker wordt op het Openbare gedeelte van Het Loopbaanplein geplaatst als de Gebruiker expliciet heeft aangegeven zijn Profiel ( of delen daarvan) te willen publiceren. De Gebruiker kan per Profielonderdeel bepalen of hij dit wil publiceren.

Artikel 24 Inhoud Profiel

 1. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel.
 2. De Gebruiker garandeert dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de door hem op Het Loopbaanplein geplaatste Gegevens en Bestanden. Daarnaast garandeert de Gebruiker door de plaatsing van Gegevens en Bestanden geen inbreuk te maken op enig recht van een derde (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) dan wel in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 25 Beëindiging registratie

 1. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment zelf beëindigen.
 2. Het staat Het Loopbaanplein vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en Toegangscode van de Gebruiker te blokkeren en het Het Loopbaanplein-account op te heffen.
 3. Het Loopbaanplein kan de registratie van de Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en/of andere door Het Loopbaanplein gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet-en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Toegangscode, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van Het Loopbaanplein.
 4. Het Loopbaanplein is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

Artikel 26 Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruikers van Het Loopbaanplein verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van Het Loopbaanplein. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te worden beschouwd. Het Privacystatement kan worden ingezien op Het Loopbaanplein


temp content

even geduld a.u.b.